szkolenia

PERSONELU MEDYCZNEGO

Podstawowe czynności resuscytacyjne dla personelu medycznego (BLS)

Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) to zespół zabiegów o zasadniczym znaczeniu dla ratowania życia po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Opracowany przez AHA kurs BLS został zaktualizowany w oparciu o najnowsze dane naukowe zawarte w Wytycznych American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2015
roku.

Treść i moduły :

Jest to tradycyjny kurs prowadzony przez instruktora z wykorzystaniem materiałów wideo, który
pozwala na nabycie umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych prowadzonych
zarówno przez jednego ratownika, jak i przez zespół w warunkach szpitalnych oraz przedszpitalnych.

Kurs przeznaczony dla personelu medycznego, który musi posiadać umiejętność rozpoznawania kilku stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywania RKO, korzystania z AED oraz podejmowania
właściwych działań w zadławieniu szybko, efektywnie i w odpowiednim czasie.

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu
Zaświadczenie o ukończeniu kursu BLS American Heart Association, ważne przez 2 lata

Kurs zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych dla personelu medycznego (ACLS)

Kurs zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych dla personelu medycznego (ACLS)
Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS), w których położono nacisk na znaczenie ciągłej RKO wysokiej jakości, bazują na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS).

Treść i moduły :

Uczestnicy kursu rozwijają swoje umiejętności w zakresie diagnozowania oraz podejmowania interwencji w
przypadku nagłego zatrzymania krążenia i oddechu, ostrej arytmii, świeżego udaru i ostrych zespołów
wieńcowych oraz w okresie po powrocie spontanicznego krążenia przez ćwiczenia praktyczne i aktywne
uczestnictwo w symulowanych przypadkach.
Przeznaczony dla personelu medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i
oddechu lub innych nagłych przypadków związanych z układem krążenia, lub w nim uczestniczy. Personel ten
obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów
ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz inne osoby, które
chcą uzyskać certyfikat ukończenia kursu ACLS z przyczyn zawodowych lub innych.

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu
Certyfikat ukończenia kursu ACLS American Heart Association ważny przez 2 lata.

Zaawansowane czynności resuscytacyjne dla doświadczonego personelu medycznego (ACLS EP)

Kurs zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych dla personelu medycznego (ACLS)
Zaawansowane czZaawansowane czynności resuscytacyjne dla doświadczonego personelu medycznego (ACLS EP)ynności resuscytacyjne (ACLS), w których położono nacisk na znaczenie ciągłej RKO wysokiej jakości, bazują na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS).

Cechy i korzyści :

Treść i moduły :

Poprzez instrukcje i aktywne uczestnictwo w scenariuszach przypadków uczestnicy doskonalą swoje
umiejętności w zakresie stawiania diagnozy różnicującej oraz niesienia pomocy pacjentom w stanie
przedzawałowym, pacjentom doświadczającym zatrzymania akcji serca oraz wymagającym opieki
poresuscytacyjnej.

Kurs przeznaczony jest dla doświadczonego personelu medycznego, który kieruje wykorzystaniem lub
korzysta z umiejętności w zakresie podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, zapoznają
się z odczytami EKG i interpretują je, rozumieją aspekty farmakologiczne zaawansowanych czynności
resuscytacyjnych i regularnie prowadzą ocenę lub uczestniczą w ocenie nagłych przypadków oraz udzielaniu
pomocy pacjentom w stanie przedzawałowym, przechodzącym nagłe zatrzymanie akcji serca lub
wymagającym opieki poresuscytacyjnej.

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu
Wystawione przez AHA zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie zaawansowanych czynności
resuscytacyjnych dla doświadczonych ratowników, które jest ważne przez dwa lata.

Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci (PALS)

Tradycyjne szkolenie z udziałem instruktora oparte jest na materiałach wideo i szeregu symulacji
przypadków związanych z udzielaniem pomocy doraźnej dzieciom w celu wzmocnienia ważnych koncepcji
systematycznego podejścia do oceny przypadku dziecka, podstawowych czynności resuscytacyjnych,
algorytmów postępowania, skutecznej resuscytacji oraz dynamiki pracy zespołu.

Cechy i korzyści :

Treść i moduły :

Celem kursu
zaawansowanych czynności resuscytacyjnych u dzieci jest poprawa jakości opieki świadczonej dzieciom
poważnie chorym lub rannym, przejawiająca się lepszymi rezultatami.

Szkolenie przeznaczone dla personelu medycznego, który ma do czynienia z nagłymi przypadkami u dzieci i
niemowląt. Kurs przeznaczony dla pracowników służby zdrowia zatrudnionych w pogotowiu i na oddziałach
intensywnej terapii oraz innego personelu, w tym lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, oraz
innych osób, którym do wykonywania obowiązków lub spełnienia pewnych wymogów potrzebne jest
zaświadczenie o ukończeniu kursu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych u dzieci.

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu
wystawiane przez AHA zaświadczenie o ukończeniu kursu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych u
dzieci (AHA PALS), które jest ważne przez dwa lata