Wczytuję mapę...

Data/Czas
Bezterminowe

Lokalizacja
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ I TRENINGU

Kategorie


Kurs recertyfikujący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Cena: 300zł/os.

Grupy zorganizowane min. 15 osób dojazd do klienta!!

Cele kursu

Kurs ma na celu przygotować uczestników do ponownego podejścia do egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i utrzymania tytułu ratownika

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
Regulamin kursu przygotowany i opracowany przez Biuro Kadr Medycznych.

Odbiorcy oferty

Osoby, które posiadają  ważne (aktualne) zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Datę ważności poprzedniego zaświadczenia wyznacza dzień wydania poprzedniego zaświadczenia z kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Egzamin

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi),uczestnik otrzymuje dopuszczenie do części praktycznej egzaminu.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą następujących elementów:
dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.
W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu lub nie przystąpi do niego z ważnych przyczyn losowych, możliwe jest wyznaczenie kolejnego terminu. Egzamin można powtarzać 2 razy.
Po odbyciu szkolenia w przypadku niezaliczenia egzaminu lub nieobecności na egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie KPP, które po zaliczonym pozytywnie egzaminie zostaje zamienione na zaświadczenie ukończenia kursu KPP z nadaniem tytułu Ratownika. Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

Certyfikacja

Uczestnicy, złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie na pomocy, którego uzyskują ponownie uprawnienia ratownika w rozumieniu Art. 13. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.). Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.